Haagse Warmte van Onderop

Als Haagse buurtinitiatieven en bewonersgroepen willen wij de warmtetransitie in onze stad versnellen. Den Haag moet van het gas af en wel zo snel mogelijk. Er is haast geboden als Den Haag zijn eigen ambitie, een klimaatneutrale stad in 2040 te zijn, serieus neemt.

Doel van dit manifest is onze bewonerswensen samen te vatten. Wij krijgen immers de rekening van de warmte transitie straks gepresenteerd. Daarom willen wij gezamenlijk en eensgezind onze stem laten horen en actief meewerken aan het creëren van oplossingen.
In de werkgroep Duurzame Haagse Warmte praten we als burgerinitiatieven al een jaar over de toekomst van de warmtevoorziening in de stad. De aanloop naar een stadsbreed Energie Akkoord en de Gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 vormen de aanleiding dit manifest op te stellen.

Hoofdpunten
De bewoners van Den Haag staan voor een innovatief, gedurfd en ambitieus Energie Akkoord waarin de volgende zaken voorop staan:

 1. De besluiten over warmte in de wijk worden met ons genomen. Onze wijkinitiatieven zijn succesvol in het betrekken van burgers bij de energietransitie. Wij willen nu doorpakken. Samen met beleidsmakers, bedrijfsleven en anderen in één ‘coalition of the willing’. Gemeente toon ambitie, durf voorop te lopen en spraakmakend te zijn!
 2. Benut voluit de warmtebronnen waarover de stad reeds beschikt. Te beginnen met aardwarmte, warmte koude opslag, biomassa, warmterivier of andere duurzame warmtebronnen. Zie af van deelname aan de regionale Warmterotonde en zet liever in op de ontwikkeling van nieuwe, lokale warmte. Benut de aanwezigheid van de energiecentrale aan De Verademing als backup voor piekmomenten, zolang die nodig is. Eén leidend principe: wat lokaal kan, moet lokaal!
 3. Organiseer de transitie decentraal, per wijk of buurt, met een schaalbare warmtevoorziening, flexibele temperatuur en een infrastructuur waar bewoners mede eigenaar van kunnen zijn. Zo kan ook de vraagzijde georganiseerd worden. Ontwikkel een open warmtenet, waarmee alle vormen van warmte, van bron tot en met afnemer vervoerd kunnen worden.
  Doordring eigenaren van het belang hun panden te isoleren, hun warmtegebruik te reduceren en lage(re) temperatuurverwarming toe te passen. Stimuleer tegelijk het zelf opwekken van warmte, bijvoorbeeld door elektrisch verwarmen of warmtepompen. Vanaf vandaag wordt geen woning meer op aardgas aangesloten!
 4. Gevestigde bedrijfsbelangen vertragen de ontwikkeling van alternatieven. Benut de energietransitie daarom voor innovatie, jonge bedrijvigheid en het lokaal scheppen van werkgelegenheid. Organiseer een transparante markt met een gelijk speelveld voor grote en kleine partijen, zoals wijkcoöperaties. Onderzoek de mogelijkheden van blockchain technologie om vraag en aanbod op innovatieve wijze te koppelen. De kwaliteit van de transitie in sociaal, economisch en bestuurlijk opzicht is daarbij van groot belang.
 5. De gemeente stelt de (financiële) kaders, bepaalt de randvoorwaarden, faciliteert het transitieproces en bewaakt de doorlooptijd ervan. Ze biedt initiatiefnemers de ruimte en kiest voor een transitiepad dat flexibel is en ruimte biedt aan nieuwe, technologische ontwikkelingen. Ze maakt strenge afspraken met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven en andere institutionele partijen. Wie niet meedoet, of zaken nodeloos vertraagt, zet zich buitenspel. Gemeente sta voor je zaak!

Toelichting

Wij vertegenwoordigen 14 bewonersinitiatieven die de stad of hun wijken, ieder op eigen wijze, aan het verduurzamen zijn. Veel van deze initiatieven komen samen in de Werkgroep Duurzame Haagse Warmte met ondersteuning van stichting Duurzaam Den Haag (DDH). Met dit manifest willen wij aanzetten tot een flinke versnelling van de energietransitie op het gebied van warmtevoorziening.

Binnen enkele decennia moeten we ‘van gas los’ zijn. Individuele voorlopers zijn al ontkoppeld door toepassing van zonnepanelen, warmtepompen en het isoleren van hun woning. De potentie van duurzame warmte in Den Haag is groot. Soms is het laaghangend fruit, andere warmtebronnen vergen meer tijd of grotere investeringen. Per wijk zal telkens de optimale warmtemix bepaald moeten worden. Daarom dat de transitie van onderop en niet van bovenaf vorm moet krijgen.

Voorgestelde maatregelen:

 • Per stadsdeel wordt een lokale transitiewerkgroep gevormd bestaande uit ambtenaren van het stadsdeel en vertegenwoordigers van de wijkinitiatieven, waar nodig bijgestaan door technische adviseurs;
 • Het opstellen, de uitvoering en de voortgang van het wijktransitieplan wordt door deze werkgroep geborgd. Daarbij wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van de bewoners;
 • Subsidies ten behoeve van de warmtetransitie hebben een collectief, geen individueel karakter. Ze dienen om, per beschikbare warmtebron, een optimale schaalgrootte te stimuleren en door schaal efficiëntie de warmteprijs te reduceren;
 • Subsidie aanvragen worden voor advies aan de lokale transitiewerkgroep voorgelegd en, na positief advies, vastgesteld door de bevoegde stedelijke dienst;
 • Voor de uitoefening van deze en andere taken komen tevens gelden beschikbaar om de huidige bewonersinitiatieven te professionaliseren en hun continuïteit te waarborgen;
 • De keuze voor de definitieve uitvoering van het wijktransitieplan wordt in een raadpleging aan de bewoners van de wijk voorgelegd.

Tot slot, wij bewoners van Den Haag gaan aan de slag. Elke maand die we langer wachten maakt het moeilijker. Wij zetten er de schouders onder, samen met de gemeente.

De stad kan op onze energie rekenen!

Vastgesteld en getekend te Den Haag, 18 december 2017

Initiatief en redactie: Guido Beauchez & Noud te Riele. Met dank aan Lennart van der Linde, Duurzaam Den Haag en alle leden van de Werkgroep Duurzame Haagse Warmte.

Ondertekenaars

Buurtinitiatieven vertegenwoordigd in de werkgroep Duurzame Haagse Warmte

 • Buurt Energie Statenkwartier – Barend van Engelenburg, Martin Lenferink, Tom Egyedi
 • Duurzaam Benoordenhout – Josee van Eijndhoven, Gerd-Jan Otten
 • Groene Regentes – Charlotte van Slagmaat, Guido Beauchez, Jeroen Boon, Wim Schutten
 • Duurzame Zeehelden – Anne Miek Steenbakkers, Wim van der Valk
 • Langebeesten Energiek – Iris Schutten, Noud te Riele, Wim Oosting
 • Vogelwijk Energie(k) – Arjan Kuijstermans, Paul Schlotter, Rutger van Hoogstraten
 • Vruchtenbuurt Warm in de Wijk – Bart van de Velde
 • Wateringse Veld – Johan de Koning
 • Gasvrij Scheveningen – Daniel Kruithof

Andere duurzame Haagse buurtinitiatieven en organisaties

 • Den Haag Fossielvrij – Femke Sleegers, Anne Maljaars, Frans Debets
 • Den Haag in Transitie (DhiT) – Jay Navarro
 • Duurzaam Bezuidenhout – Max Koninkx, Stef Desserjer
 • Groene Buurt (Archipelbuurt-Willemspark) – Marjan Teesing, Michel Chatelin
 • Quartier Laak – Jurienne Hollaar

Oproep aan inwoners van Den Haag

Word je warm van dit initiatief en wil je dit warmtemanifest mede ondertekenen?
Dat kan op www.haagswarmtemanifest.nl

Disclaimer
Dit manifest is tot stand gekomen op basis van de 80/20 regel van Pareto. Dat wil zeggen dat ondertekenaars in hoge mate het gehele manifest onderschrijven maar dat niet noodzakelijk voor elke zinsnede doen.


Download manifest
Download persbericht

Lees meer

Naar een duurzame Haagse warmte. Wonen zonder aardgas.

Bewonersinitiatieven die van het aardgas af willen komen bijeen in de werkgroep Duurzame Haagse Warmte om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Zie ook www.duurzaamdenhaag.nl/haagsewarmte

Warmte Initiatieven

Laat Haagsche Harry niet in de kou staan: Haagse Warmte van Onderop!

Reeds 268 mensen hebben het manifest getekend:

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Ik blijf graag op de hoogte van dit initiatief